Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit,

 Ir tatai skaitydami permanykit. [...]

                                                                 M. Mažvydas

 

 

 

 

 

 

Charakteristika ir rekomendacija 

 

Charakteristika – dokumentas, kuriame pateikiamas asmens, jo darbo ir veiklos įvertinimas.

Kaip oficialus dokumentas charakteristikos dabar rašomos valdininkams ir tais atvejais, kai reikia vertinti asmenį, norintį stoti į visuomeniškai svarbų darbą. Charakteristikos formos raštvedybos taisyklės nenumato, standartinė forma neturi nė vietos, kur įrašyti asmenį, kurio charakteristika rašoma. Tai galima padaryti panašiu būdu, kaip nurodyta prie rekomendacijos, bet charakteristiką geriausia įforminti laisva antrašte, pvz.: Karoliniškių gimnazijos 4h klasės moksleivio Gedimino Ašmanto / charakteristika, arba tą formulavimą pritaikyti standartinei formai, pvz.:

 

Karoliniškių gimnazijos 4h klasės moksleivio

Gedimino Ašmanto

 

CHARAKTERISTIKA


2003-05-16

Vilnius

 

Charakteristikos tekstas pradedamas charakterizuojamojo asmens vardu ir pavarde, nurodoma gimimo data, suminimi svarbiausi gyvenimo faktai. Išsamiau aprašoma paskutinės mokslo ar darbo vietos veikla ir jos rezultatai. Gali būti apibūdintos darbui ir bendravimui svarbios būdo ypatybės. Pabaigoje parašoma apibendrinamoji, jei reikia, ir rekomenduojamoji išvada.

Dabar dažniausiai rašomas kitas į charakteristiką panašus dokumentas – rekomendacija.

Rekomendacija – dokumentas, kuriame aptariama ir palankiai įvertinama asmens veikla ir pateikiami jam palankūs siūlymai.

Rekomendacija rašoma panašiai kaip charakteristika, tačiau ji paprastai apima tik paskutinę asmens mokslo ar darbo vietą, smulkiau apžvelgia ir išsamiau įvertina veiklos rezultatus ir svarbiausia – pažymi jų svarbą. Rekomendacijos apibendrinamoji dalis yra teigiama ir apibūdinamajam asmeniui palanki – nurodoma, kad jis tinka tam tikram mokslui, darbui, pareigoms ar veiklai. Jei to pasakyti negalima, nerašoma nė rekomendacija.

Raštvedybos taisyklės rekomendacijos pavyzdžio nepateikia ir visiškai pagal standartą ją sunku įforminti. Taikantis prie jo, antraštinė dalis galėtų būti taip rašoma: aukštai viršuje rašomas rekomendacijos teikėjas (jo darbas, pareigos, vardas ir pavardė), žemiau – dokumento pavadinimas Rekomendacija ir kitoje eilutėje data. Antraštės vietoje jai įprastu būdu gali būti pasakoma, kuriam reikalui rekomendacija rašoma, pvz.: Dėl skyriaus vedėjo pareigų; Dėl studijų doktorantūroje. Laisvu būdu forminamos rekomendacijos antraštinė dalis turi tik pavadinimą Rekomendacija (kaip nurodyta prie charakteristikos) ir datą. Neoficialios rekomendacijos gali būti rašomos visai be pavadinimo, laiško formos, jos gali būti net vadinamos rekomendaciniais laiškais.

Rekomendacijos pavyzdys:

 

 

 

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos

direktorė Ona Mačernienė

 

Rekomendacija

 

 2003-05-06

Vilnius

 

Dėl kultūros skyriaus

vedėjo pareigų

 

Jonas Biržys Karoliniškių gimnazijoje dirba nuo 1992 m. rugsėjo mėnesio, jo pagrindinės pareigos – muzikos mokytojas, be to, turi etikos pamokų, vadovauja mokinių chorui ir ansambliui. Jis yra gabus pedagogas ir sumanus meno kolektyvų vadovas. Jo parengti mokiniai sėkmingai dalyvauja įvairiose varžybose ir „Dainų dainelės“ konkursuose. Be darbo mokykloje, Jonas Biržys subūrė Karoliniškių seniūnijos namų chorą ir liaudies muzikos ansamblį, jiems vadovauja.

Kaip sumanus kultūros darbo ir visuomeninio gyvenimo organizatorius Jonas Biržys galėtų būti geras Kultūros skyriaus vedėjas.

 

 

Gimnazijos direktorė                                    (Parašas)                                        Ona Mačernienė