Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit,

 Ir tatai skaitydami permanykit. [...]

                                                                 M. Mažvydas

 

 

 

 

 

 

Daiktavardžių kirčiavimas

 

Kirčio vieta žodyje dažnai yra nepastovi – kirtis šokinėja iš vieno skiemens į kitą. Tas kirčio šokinėjimas yra dėsningas, todėl visus linksniuojamus žodžius galima suskirstyti į tam tikrus kirčiavimo tipus – kirčiuotes. Jų iš viso yra keturios. Joms žymėti vartojame arabiškus skaitmenis l, 2, 3, 4.

Kurios kirčiuotės yra linksniuojamas žodis, galima nustatyti iš dviejų linksnių – iš daugiskaitos naudininko (ar kilmininko) ir galininko.

Pirmosios kirčiuotės žodžiai abiejuose šiuose linksniuose turi kirtį kamiene, pvz.: tltams, pušýnams, vãsaroms; tltus, pušýnus, vãsaras.

Antrosios kirčiuotės žodžių daugiskaitos naudininko linksnis yra kirčiuojamas kamiene, o galininko – galūnėje, pvz.: rãštams, rañkoms, mergnoms, gamkloms; raštùs, rankàs, merginàs, gamyklàs.

Trečiosios kirčiuotės žodžių daugiskaitos naudininkas yra kirčiuojamas galūnėje, o galininkas – kamiene, pvz.: arkliáms, galvóms, dobiláms, katináms; árklius, gálvas, dóbilus, kãtinus.

Ketvirtosios kirčiuotės žodžių daugiskaitos naudininkas ir galininkas turi kirtį galūnėje, pvz.: namáms, geniáms, Giruliáms; namùs, geniùs, Giruliùs.

Su daugiskaitos kilmininko ir naudininko kirčio vieta visada sutampa kitų tam tikrų linksnių kirčio vieta.

Kartais gana sunku tinkamai parinkti linksniuojamų žodžių kirčio vietą, nes yra „pavojingų“ linksnių. Tai vienaskaitos įnagininkas bei vietininkas, daugiskaitos kilmininkas, galininkas ir vietininkas.

Žinodami linksniuojamojo žodžio kirčiuotę, galime  teisingai nustatyti ir „pavojingų“ linksnių  kirčio vietą. Lentelėje rasime atsakymą dėl dviskiemenių ir daugiaskiemenių žodžių kirčio vietos.

 

Kirčiuotės

1

2

3

4

Skaičius

Linksnis

Kamienas

Galūnė

Kamienas

Galūnė

Kamienas

Galūnė

Kamie-

nas

Galūnė

 

Vienaskaita

 

 

Vardininkas

lepa

 

glė

 

 

drebul

 

pušs

 

 

Įnagininkas

 

 

lepa

—

vasiumi

eglè

drbule

širdim

 

pušim

 

 

-us

 

 

sūnum

 

 

 

 

IV linksn.

 

 

akmenim

 

 

 

 

galūnė

 

 

-is, -us, -uo

 

 

 

 

-umi

 

 

III, IV, V linksn.

 

 

 

 

 

 

 

-um, -im

 

 

 

Vietininkas

 

lepoje

—

glėje

 

 

drebulėjè

—

pušyjè

 

 

 

pirštè

 

 

 

 

 

 

 

-as I linksn.

 

 

 

 

 

 

 

galūnėje -è

 

 

 

 

 

Daugiskaita

Kilmininkas

lepų

—

glių

 

 

drebuli

—

puš

Galininkas

lepas

—

 

eglès

drbules

 

—

pušs

Vietininkas

lepose

—

glėse

 

 

drebulėsè

—

pušysè