Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit,

 Ir tatai skaitydami permanykit. [...]

                                                                 M. Mažvydas

 

 

 

 

 

 

Žymiausi lietuvių rašytojai ir jų kūriniai

 

Aistis Jonas (J. Aleksandravičius, J. Kossu-Aleksandravičius, J. Kuosa-Aleksandriškis) (1904-1973) – eil. rink. „Intymios giesmės“, „Imago mortis“, „Užgesę chimeros akys“, „Katarsis“, publicistikos rink. „Milfordo gatvės elegijos“;

Aputis Juozas (g. 1936) – novel.rink. „Žydi bičių duona“, „Rugsėjo paukščiai“, „Horizonte bėga šernai“, „Sugrįžimas vakarėjančiais laukais“, „Keleivio novelės“, „Gegužė ant nulūžusio beržo“, apysakos „Tiltas per Žalpę“, „Plėnys“, „Prieš lapų kritimą“, „Skruzdėlynas Prūsijoje“;

Avyžius Jonas (1922-1999) – apsak. ir apybr. rink. „Pirmosios vagos“, apysaka „Žmogus lieka žmogum“, romanai „Į stiklo kalną“, „Kaimas kryžkelėje“, „Sodybų tuštėjimo metas“, „Degimai“, „Chameleono spalvos“;

Baltakis Algimantas (g. 1930) – eil. rink. „Lietučiui dulkiant“, „Velnio tiltas“, „Keturios stygos“, „Keliaujantis kalnas“, „Akimirkos“, „Stebuklinga žolė“, „Dedikacijos“, „Priemiesčio berniokas“, „Upės ir tiltai“, „Strazdiškio elegijos“, „Atodūsis“, „Apvirtę Grįžulo ratai“, „Mažosios poemos“;

Baltrušaitis Jurgis (1873-1944) – eil. rink. „Žemės laiptai“ („Zemnyje stupeni“), „Kalnų takas“ („Gornaja tropa“), „Ašarų vainikas“;

Baltušis Juozas (Juozėnas Albertas) (1909-1991) – apsak. rink. „Savaitė prasideda gerai“, „Baltieji dobiliukai“, „Valiusei reikia Alekso“, romanai „Parduotos vasaros“, „Sakmė apie Juzą“, atsiminimų knyga „Su kuo valgyta druska“, kelionių apybraižos „Kas dainon nesudėta“, „Tėvų ir brolių takais“, pjesės „Gieda gaideliai“, „Anksti rytelį“;

Baranauskas Antanas (1835-1902) – poema „Anykščių šilelis“, eil. „Dainu dainelę“, „Saulėtekis“;

Bieliauskas Alfonsas (g. 1923) – apysaka „Darbo gatvė“, romanai „Rožės žydi raudonai“, „Mes dar susitiksim, Vilma“, „Kauno romanas“, „Ji mylėjo Paulį“, „Tada, kai lijo“, „Ramūs laikai“, „Kitų gyvenimas“, apsak. rink. „Naktis prieš ataką“, „Vilniaus kalneliai“;

Biliūnas Jonas (1879-1907) – apsakymai „Joniukas“, „Kliudžiau“, „Lazda“, „Žvaigždė“, „Laimės žiburys“, „Brisiaus galas“, apysaka „Liūdna pasaka“;

Binkis Kazys (1893-1942) – eil. rink. „Eilėraščiai“, „100 pavasarių“, dramos „Atžalynas“, „Generalinė repeticija“;

Bložė Vytautas (g. 1930) – poez. rink. „Septyni šienpjoviai“, „Nesudegantys miestai“, „Iš tylinčios žemės“, „Žemės gėlės“, „Sena laužavietė“, „Polifonijos“, „Noktiurnai“, eilėraščių poema „Ruduo“;

Boruta Kazys (1905-1965) – eil. rink. „Dainos apie svyruojančius gluosnius“, „Kryžių Lietuva“, „Duona kasdieninė“, „Suversti arimai“, apsak. rink. „Drumstas arimų vėjas“, romanai „Mediniai stebuklai“, „Baltaragio malūnas“, poemos „Artojų maištas“, „Poema apie berną“;

Bradūnas Kazys (g. 1917) – eil. rink. „Pėdos arimuos“, „Svetimoji duona“, „Morenų ugnys“, „Sidabrinės kamanos“, „Krikšto vanduo Joninių naktį“, „Prie vieno stalo“, „Apie žemę ir dangų“;

Brazdžionis Bernardas (1907-2002) – eil. rink. „Baltosios dienos“, „Amžinas žydas“, „Krintančios žvaigždės“, „Ženklai ir stebuklai“, „Šaukiu aš tautą“, „Per pasaulį keliauja žmogus“, „Viešpaties žingsniai“, „Svetimi kalnai“, „Šiaurės pašvaistė“, „Didžioji kryžkelė“, „Tarp žemės ir dangaus“;

Braziūnas Vladas (g. 1952) – eil. rink. „Suopiai gręžia dangų“, „Užkalbėti juodą sraują“, „Išeinančios pušys“, „Alkanoji linksniuotė“;

Bubnys Vytautas (g. 1932) – romanai „Po vasaros dangum“, „Nesėtų rugių žydėjimas“, „Pilnaties valandą“, „Kvietimas“, „Rudens ekvinokcija“, „Piemenėlių mišios“, „Teatsiveria tavo akys“, „Žalios sūpynės“, „Žmogus iš tenai“, apysakos „Beržai svyruokliai“, „Lapams krintant“, „Arberonas“, „Anoj pusėj“, apsak. rink. „Ajerai kvepia“, „Gegužio nemiga“;

Cinzas Eduardas (1927-1996) – romanai „Raudonojo arklio vasara“, „Mona“, „Švento Petro šunynas“, novel.rink. „Spąstai“;

Cvirka Petras (1909-1947) – romanai „Frank Kruk“, „Žemė maitintoja“, „Meisteris ir sūnūs“, novel. rink. „Saulėlydis Nykos valsčiuje“, „Kasdienės istorijos“, apsakymai vaikams „Cukriniai avinėliai“, „Nemuno šalies pasakos“, „Sidabrinė kulka“;

Čiurlionienė – Kymantaitė Sofija (1886-1958) – apysaka „Šventmarė“, komedija „Pinigėliai“, pjesė pasaka „Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių“;

Dauguvietis Borisas (1885-1949) – pjesės „Laimė“, „Nauja vaga“, „Žaldokynė“, „Uždavinys“;

Daukantas Simonas (1793-1864) – pirmoji Lietuvos istorija gimtąja kalba „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“, „Istorija žemaitiška“, „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“;

Daunys Vaidotas (1958-1995) – eil. rink. „Metų laikai“, „Šiaurės lyguma“;

Degutytė Janina (1928-1990) – eil. rink. „Ugnies lašai“, „Dienos – dovanos“, „Ant žemės delno“, „Pilnatis“, „Prieblandų sodai“, „Tarp saulės ir netekties“, „Klevų viršūnės“, „Debesų pilis“, „Neužpūsk pienės pūko“, „Saulė ir dainelė“, „Rugelis dainuoja“, „Mano diena“, „Pelėdžiuko sapnas“, „Saulės pėdom“, „Piemenaitė karalaitė“, „Baltas gulbių sostas“;

Donelaitis Kristijonas (1714-1780) – poema „Metai“, 6 pasakėčios: „Lapės ir gandro čėsnis“, „Vilks provininks“, „Ąžuols gyrpelnys“, „Rudikis jomarkininks“, „Šuo Didgalvis“, „Pasaka apie šūdvabalį“;

Drilinga Antanas (g. 1935) – eil. rink. „Atveriu langą“, „Skambančios naktys“, „Šiluma“, „Monologų knyga“, „Jūrų romansai“, „Rugpjūčio ritmai“, „Laukimas“, apybraižos „Žmonės prie vieškelio“, romanai „Jau saulelė“, „Ant keteros“, „Ateiti ir išeiti“, „Improvizacija mušamaisiais“;

Gavelis Ričardas (1950-2002) – apsak. rink. „Neprasidėjusi šventė“, „Įsibrovėliai“, „Nubaustieji“, romanai „Vilniaus pokeris“, „Vilniaus džiazas“, „Paskutinioji žmonių karta“, „Jauno žmogaus memuarai“, „Paskutinioji žemės žmonių karta“;

Geda Sigitas (g. 1943) – eil. rink. „Pėdos“, „26 rudens ir vasaros giesmės“, „Mėnulio žiedai“, „Žydinti slyva Snaigyno ežere“, „Babilono atstatymas“, eilių romanas „Žalio gintaro nėriniai“, poema „Strazdas“, eil. ir poemų rink. „Mamutų tėvynė“;

Gėlė (Gaidamavičius) Zigmas (1894-1912) – eil. rink. „Gėlynas“;

Giedra Vincas (1929-1997) – eil. rink. „Kryžminė ugnis“, „Nelinksta vėtroj ąžuolai“, „Skaidrioji versmė“, „Nubunda žodis“, „Duonos pagerbimas“, „Žingsniai“, „Branginti zylę kaip sakalą“;

Gira Liudas (1884-1946) – eil. rink. „Dul – dul dūdelė“, „Žalioji pievelė“, „Laukų dainos“, „Tėvynės keliais“, „Žiežirbos“, „Šilko gijos“, „Amžių žingsniai“;

Glinskis Juozas (g. 1933) – apsak. rink. „Verdenės“, dramos „Grasos namai“, „Po svarstyklių ženklu“, „Kingas“, „Balsas“, „Cikuta – Sokratui“, pjesių rink. „Baltos lelijos“;

Granauskas Romualdas (g. 1939) – apsak. rink. „Medžių viršūnės“, apysakos „Baltas vainikas juodam garvežiui“, „Bružas“, „Gyvenimas po klevu“, apsak. ir apysakų rink. „Duonos valgytojai“, „Vakaras, paskui rytas“;

Gricius Augustinas (1899-1972) – feljetonai „Čin–či–be–ris“, „Vyrai, nesijuokit“, pjesių rink. „Karšta vasara“, komedijos „Sėja ir pjūtis“, „Buvo buvo, kaip nebuvo...“;

Grušas Juozas (g. 1901-1986) – novel.rink. „Ponia Bertulienė“, „Sunki ranka“, „Rūstybės šviesa“, romanas „Karjeristai“, dramos „Dūmai“, „Zigmantas Sierakauskas“, „Adomo Brunzos paslaptis“, „Unija“, „Gintarinė vila“, „Barbora Radvilaitė“, tragedija „Herkus Mantas“, tragikomedijos „Meilė, džiazas ir velnias“, „Pijus nebuvo protingas“, „Cirkas“;

Gutauskas Leonardas (g. 1938) – poez. rink. „Betliejus“, romanas „Vilko dantų karoliai“;

Inčiūra Kazys (1906-1974) – eil. rink. „Tyliųjų saulėlydžių žemėj“, „Baltieji raiteliai“, romanas „Ant ežerėlio rymojau“, apsak. rink. „Mylinčios moterys“, „Obelys žydi“;

Ivanauskaitė Jurga (g. 1961) – romanai „Mėnulio vaikai“, „Pragaro sodai“, „Ragana ir lietus“, „Agnijos magija“, novel.rink. „Pakalnučių metai“, „Kaip užsiauginti baimę“, publicistinė knyga „Ištremtas Tibetas“;

Janonis Julius (1896-1917) – eil. „Pūslėtosioms rankoms“, „ darbininko katekizmo“, „Ateities dainius“, „Naujas rytas“, „Neverkit pas kapą“, „Ave, vita“;

Jasukaitytė Vidmantė (g. 1948) – eil. rink. „Ugnis, kurią reikia pereiti“, „Taip toli esu“, „Mano broli žmogau“, „Saulės per daug“, apysakų rink. „Stebuklinga patvorių žolė“, „Balandė, kuri lauks“, romanas „Po mūsų nebebus mūsų“;

Jovaras (Jonas Krikščiūnas) (1880-1967) – eil. rink. „Žibutė arba pirmieji pavasario žiedai“, „Jausmų kibirkštėlės“, „Širdies balsai“, „Amžinos dainos“, „Neliūdėk, berželi“;

Juškaitis Jonas (g. 1933) – eil. rink. „Ir aušros, ir žaros“, „Mėlyna žibutė apšvietė likimą“, „Tolimos dainos“, „Anapus gaiso“, „Dešimt žodžių jazmino žiedui“, „Pučia vėjas į širdį“, „Varpai sudūlės nuo skambėjimo“;

Kajokas Donaldas (g. 1953) – eil. rink. „Žeme kaip viršūnėmis“, „Lapkritis veidrodyje“, „Žuvusi avis“, „Drabužėliais baltais“, „Meditacijos“;

Karčiauskas Mykolas (g. 1939) – eil. rink. „Klevo medus“, „Balti yra takai“, „Vyšnių kalnas“, „Į kelią, į kraštą“, „Dienos – elegijos“, „Kraujo dirva“, „Sausio eilėraščiai“, „Žvirgždės poema“;

Katiliškis Marius (Albinas Vaitkus) (1915-1980) – romanai „Miškais ateina ruduo“, „Išėjusiems negrįžti“, novel. rink. „Prasilenkimo valanda“, „Šventadienis už miesto“, novel.romanas „Užuovėja“;

Keturakis Robertas (g. 1935) – eil. rink. „Saulėtekis kely“, „Balti sparnai“, „Atspindžiai“, „Vėluojančių gatvė“, „Amžinai laikinai“, „Krintantis vakaro paukštis“, apybraiža „Reikia mylimo žmogaus“;

Kirša Faustas (1891-1964) – eil.     rink. „Verpetai“, „Aidų aidužiai“, „Suverstos vagos“, „Giesmės“, „Maldos ant akmens“, poema „Pelenai“;

Krėvė Vincas (1882-1954) – „Dainavos šalies senų žmonių padavimai“, apsak. rink. „Šiaudinėj pastogėj“, apysakos „Raganius“, „Miglose“, „Dangaus ir žemės sūnūs“, dramos „Šarūnas“, „Skirgaila“, „Mindaugo mirtis“;

Kudirka Vincas (1858-1899) – eil. rink. „Laisvos valandos“ (eil. „Labora“, „Varpas“, „Tautiška giesmė“, „Ne tas yra didis“, „Gražu, gražiau, gražiausia“), satyros „Viršininkai“, „Cenzūros klausimai“, „Vilkai“, „Lietuvos tilto prisiminimai“;

Kunčinas Jurgis (g. 1947) – apsak. rink. „Vaizdas į mėnulį“, „Laba diena, pone Enrike“, romanai „Glisono kilpa“, „Tūla“;

Lankauskas Romualdas (g. 1932) – novel.rink. „Kai nutyla trompetas“, „Trečias šešėlis“, „Nuo ryto iki vakaro“, „Pilka šviesa“, „Šiaurės vitražai“, „Dar viena diena“, romanai „Vidury didelio lauko“, „Tiltas į jūrą“, „Netikėtų išsipildymų valanda“, „Prisiminimai po vidurnakčio“, „Nė vienas nebuvo pagailėtas“, „Piligrimas“;

Lazdynų Pelėda (seserys Ivanauskaitės – Sofija Pšibiliauskienė (1867-1926) ir Marija Lastauskienė (1872-1957) – apysakos „Ir pražuvo kaip sapnas“, „Našlaitė“, „Klajūnas“, apsakymai „Motulė paviliojo“, „Skriauda“, romanas „Klaida“;

Lindė-Dobilas Julijonas (1872-1934) – romanas „Blūdas“;

Mackus Algimantas (1932-1964) – „Elegijos“, eil. rink. „Jo yra žemė“, „Neornamentuotos kalbos generacija ir augintiniai“, „Chapel B“;

Mačernis Vytautas (1921-1944) – poez. rink. „Vizijos“, „Poezija“, „Žmogaus apnuoginta širdis“, „Po ūkanotu nežinios dangum“;

Mačys-Kėkštas Jonas (1867-1902) – eil. „Vargdienių giesmė“, „Darbo žmonių giesmė“;

Mačiukevičius Jonas (g. 1939) – apysakos „Laikrodžiai nesustoja“, „Rojaus kampelis“, „Trys pirštai“, „Mindaugas didysis – Mindaugas mažasis“, „Sielos vibracija“, „Visam gyvenimui“, eil. rink. „Apie tave ir tau“, „Laimę pažinęs“, „Tamsos išdegintos akys“;

Maironis (Jonas Mačiulis) (1862-1932) – eil. rink. „Pavasario balsai“, poemos „Jaunoji Lietuva“, „Raseinių Magdė“, „Mūsų vargai“, baladės „Jūratė ir Kastytis“, „Čičinskas“, dramos „Kęstučio mirtis“, „Vytautas pas kryžiuočius“, „Didysis Vytautas – karalius“;

Maldonis Alfonsas (g. 1929) – eil. rink. „Veja vėtra debesį“, „Saulėti lietūs“, „Auga medžiai“, „Vandens ženklai“, „Pėdsakai“, „Rytas vakaras“, „Artėjimas“, „Baltasis skersgatvis“;

Marcinkevičius Justinas (g. 1930) – eil. rink. „Prašau žodžio“, „Duoną raikančios rankos“, „Liepsnojantis krūmas“, „Būk ir palaimink“, „Tokia yra meilė“, „Už gyvus ir mirusius“, „Prie rugių ir prie ugnies“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“, „Vienintelė žemė“, „Eilėraščiai iš dienoraščio“, poemos „Dvidešimtas pavasaris“, „Kraujas ir pelenai“, „Donelaitis“, „Siena“, „Pažinimo medis“, „Mažosios poemos“, „Heroica, arba Prometėjo pasmerkimas“, draminė trilogija „Mindaugas“, „Mažvydas“, „Katedra“, apysaka „Pušis, kuri juokėsi“, esė „Dienoraštis be datų“, „Tekančios upės vienybė“;

Marčėnas Aidas (g. 1960) – eil. rink. „Šulinys“, „Angelas“, „Dulkės“;

Martinaitis Marcelijus (g. 1936) – eil. rink. „Balandžio miegas“, „Debesų laiptais“, „Saulės grąža“, „Akių tamsoj, širdies šviesoj“, „Tie patys žodžiai“, „Vainikas“, „Toli nuo rugių“, „Kukučio baladės“, „Amžinas tiltas“, „Atmintys“;

Mekas Jonas (g. 1922) – poez. rink. „Semeniškių idilės“, „Gėlių kalbėjimas“, „Pavieniai žodžiai“, „Dienoraščiai“;

Matuzevičius Eugenijus (1917-1994) – eil. rink. „Pavasario taku“, „Audros paukščiai“, „Negeski, švyturio ugnele“, „Mėnesienos krantas“, „Vasarvidžio tolumos“, „Paukščių Takas“, „Žalios metų salos“, „Jau sparno nenumes“;

Mieželaitis Eduardas (1919-1997) – poez. rink. „Tėviškės vėjas“, „Mano lakštingala“, „Žvaigždžių papėdė“, „Žmogus“, „Aleliumai“, „Aviaeskizai“, „Kontrapunktas“, „Pantomima“, „Monodrama“, „Tekstai“, „Nikė“, „Čia Lietuva“, „Pasaka“, „Mano lyra“, „Broliška poema“, „Consonetai Helenai“, „Laida“;

Mikelinskas Jonas (g. 1922) – apsak. rink. „Senis po laikrodžiu“, „Šiltos rankos“, „Žiupsnis smėlio“, „Rugpjūčio naktį“, romanai „Vandens nešėja“, „Genys yra margas“, „Kur lygūs laukai“, „Juodųjų eglių šalis“, „Nepagirtas tarp moterų“, „Nors nešvietė laimėjimo viltis“;

Mykolaitis-Putinas Vincas (1893-1967) – eil. rink. „Tarp dviejų aušrų“, „Keliai ir kryžkeliai“, „Būties valanda“, „Langas“, romanai „Altorių šešėly“, „Sukilėliai“, dramos „Valdovas“, „Žiedas ir moteris“;

Miliauskaitė Nijolė (g. 1950) – eil. rink. „Uršulės portretas“, „Namai, kuriuose negyvensim“, „Uždraustas įeiti kambarys“;

Miškinis Antanas (1905-1983) – poez. rink. „Balta paukštė“, „Varnos prie plento“, „Keturi miestai“, „Iš drobių rašto“, „Klevai prie kelio“, „Sulaužyti kryžiai“;

Montvila Vytautas (1902-1941) – eil. rink. „Naktys be nakvynės“, „Į plačią žemę“, „Poezija“;

Nagys Henrikas (g. 1920-1996) – eil. rink. „Lapkričio naktys“, „Saulės laikrodžiai“, „Mėlynas sniegas“, „Broliai balti aitvarai“, „Prisijaukinsiu sakalą“, „Grįžulas“, „Sakalų valanda“;

Navakas Kęstutis (g. 1964) – eil. rink. „Krintantis turi sparnus“, „Pargriautas barokas“;

Nėris (Bačinskaitė-Bučienė) Salomėja (1904-1945) – eil. rink. „Anksti rytą“, „Pėdos smėly“, „Per lūžtantį ledą“, „Diemedžiu žydėsiu“, „Prie didelio kelio“, poema „Eglė žalčių karalienė“, eiliuota pasaka „Našlaitė“;

Nyka-Niliūnas Alfonsas (g. 1919) – eil. rink. „Praradimo simfonijos“, „Orfėjaus medis“, „Balandžio vigilija“, „Vyno stebuklas“, „Būties erozija“;

Parulskis Sigitas (g. 1965) – eil. rink. „Iš ilgesio visa tai“, „Mirusiųjų“, „Mortui sepulti sint“;

Patackas Gintaras (g. 1951) – eil. rink. „Amuletai“, „Pergamento kriauklė“, „Atleisk už audrą“, „Duobės danguje“, „Kapitono Homero vaikai“, „Meilės ir vyno dainos“, „Jazmino žiedas vakarą prakalbina“;

Paukštelis Juozas (1899-1981) – romanai „Našlės vaikas“, „Pirmieji metai“, „Kaimynai“, „Jaunystė“, „Netekėk, saulele“, „Čia mūsų namai“, apsak. rink. „Vidurnakčių baladė“, „Apyniai kvepėjo“, pjesės „Vaiduokliai“, „Audra ateina“;

Petkevičaitė-Bitė Gabrielė (1861-1943) – apsak. rink. „Krislai“, „Karo meto dienoraštis“, romanas „Ad astra“;

Pietaris Vincas (1850-1902) – romanas „Algimantas“, apysakos „Keidošių Onutė“, „Kelionės“, drama „Kova ties Žalgiriais“;

Platelis Kornelijus (g. 1951) – rink. „Luoto kevalas“, „Namai ant tilto“, „Pinklės vėjui“, „Žodžiai ir dienos“, „Prakalbos upei“;

Poška Dionizas (1757-1830) – poema „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“, epigramos „Vyskupas ir mužikas“, „Tepliotojas“, eil. „Mano darželis“, „Kitą kartą ne taip buvo“;

Požėra Juozas (g. 1927) – romanas „Žuvys nepažįsta savo vaikų“, apybraižos „Šiaurės eskizai“, „Tofalarijos mohikanai“;

Pūkelevičiūtė Birutė (g. 1923) – romanai „Aštuoni lapai“, „Rugsėjo šeštadienis“, „Naujųjų Metų istorija“;

Radauskas Henrikas (1910-1970) – eil. rink. „Fontanas“, „Strėlė danguje“, „Žiemos daina“, „Lyrika“, „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“;

Radzevičius Bronius (1940-1980) – romanas „Priešaušrio vieškeliai“, apsak. rink. „Balsai iš tylos“, „Link Debesijos“, prozos rink. „Žolė po šerkšnu“;

Ramonas Antanas (1948-1993) – novel. rink. „Šiaurės vėjas“, „Lapkričio saulė“, apysakos „Balti prėjusios vasaros debesys“, „Mikelis“;

Saja Kazys (g. 1932) – apsak.rink. „Klumpės“, „Vaistai nuo strazdanų“, „Klaidžiojimas“, „Rasi rasoj rasi“, pjesių rink. „Moteris eina per lietų“, „Baimė“, „Mažosios pjesės“, „Šventežeris“, „Dilgėlių šilkas“, „Devynbėdžiai“, „Melų diena“, „Kentaurų imtynės“, komedija – groteskas „Mamutų medžioklė“;

Santvaras Stasys (1902-1991) – eil. rink. „Saulėtekio maldos“, „Pakalnių debesys“, „Giesmės apie saulę ir sielą“, „Atidari langai“, „Dainos ir sapnai“, „Saulėlydžio sonetai“;

Savickis Jurgis (1890-1952) – novel.rink. „Šventadienio sonetai“, „Ties aukštu sostu“, „Raudoni batukai“, romanas „Šventoji Lietuva“;

Simonaitytė Ieva (1897-1978) – romanai „Pavasarių audroj“, „Aukštujų Šimonių likimas“, „Vilius Karalius“, apysaka „Paskutinė Kūnelio kelionė“, autobiografinė trilogija „...o buvo taip“, „Ne ta pastogė“, „Nebaigta knyga“;

Sirijos Gira Vytautas (1911-1997) – eil. rink. „Mergaitės ir asonansai“, apsak. ir apysakų rink. „Susitikimai su Brunhilda“, „Aleksoto tiltas“, romanai „Buenos Airės“, „Štai ir viskas“, „Raudonmedžio rojus“, „Atlanto idilės“, „Bėgimas nuo šešėlio“, „Voratinkliai draikės be vėjo“, „Kanarėlės“, „Paskutinis sekmadienis“;

Sluckis Mykolas (g. 1928) – apsak.rink. „Apšviestas langas“, „Vėjų pagairėje“, „Geriau mums nesusitikti“, apysaka „Svetimos aistros“, romanai „Laiptai į dangų“, „Adomo obuolys“, „Uostas mano – neramus“, „Kelionė į kalnus ir atgal“, „Saulė vakarop“, „Medžliepis“;

Sruoga Balys (1896-1947) – eil. rink. „Saulė ir smiltys“, „Dievų takais“, „Giesmės Viešnelei Žydriajai“, dramos „Milžino paunksmė“, „Apyaušrio dalia“, „Kazimieras Sapiega“, „Pavasario giesmė“, atsiminimų knyga „Dievų miškas“;

Stanevičius Simonas (1799-1848) – odė „Šlovė Žemaičių“, 6 pasakėčios: „Lapė ir juodvarnis“, „Lapė ir žąsys“, „Žmogus ir levas“, „Aitvarai“, „Arklys ir meška“, „Erelis, karalius paukščių, ir gudrybė karaliuko“;

Strazdas Antanas (1760-1833) – rink. „Giesmės svietiškos ir šventos“;

Strielkūnas Jonas (g. 1939) – eil. rink. „Raudoni šermukšniai“, „Vėjas rugiuos“, „Varpo kėlimas“, „Po tylinčiom žvaigždėm“, „Lapkričio medis“, „Tamsūs buvo žiedai“, „Trečias brolis“, „Tamsos varpai, šviesos varpai“;

Šaltenis Saulius (g. 1945) – apysakų ir apsak. rink. „Atostogos“, „Atminimo cukrus“, apysakos „Riešutų duona “, „Herkus Mantas“, „Duokiškis“, pjesės „Škac, mirtie, visados škac“, „Jasonas“, romanas „Kalės vaikai“;

Šatrijos Ragana (Marija Pečkauskaitė) (1877-1930) – apysakos „Sename dvare“, „Viktutė“, „Vincas Stonis“, novelė „Irkos tragedija“;

Šeinius (Jurkūnas) Ignas (1889-1959) – romanai „Kuprelis“, „Siegfried Immerselbe atsijaunina“, apysakos „Bangos siaučia“, „Vasaros vaišės“, novel.rink. „Nakties žiburiai“, „Aš dar kartą grįžtu“;

Širvys Paulius (1920-1979) – eil. rink. „Žygio draugai“, „Ošia gimtinės beržai“, „Beržų lopšinė“, „Ir nusinešė saulę miškai“, „Ilgesys – ta giesmė“;

Škėma Antanas (1911-1961) – novel.rink. „Nuodėguliai ir kibirkštys“, „Šventoji Inga“, dramos „Pabudimas“, „Žvakidė“, romanas „Balta drobulė“, apysaka „Izaokas“;

Tilvytis Teofilis (1904-1969) – satyrinis romanas „Kelionė aplink stalą“, poemos „Artojėlis“, „Dičius“, „Usnynė“;

Tysliava Juozas (1902-1961) – eil. rink. „Nemuno rankose“, „Auksu lyta“, „Tolyn“, „Žaltvykslės“;

Tumas–Vaižgantas Juozas (1869-1933) – epopėja „Pragiedruliai“, romanas „Šeimos vėžiai“, apysakos „Dėdės ir dėdienės“, „Nebylys“, „Išgama“, „Žemaičių Robinzonas“;

Vaičaitis Pranas (1876-1901) – elegija „Gyvenimo mano saulutė jau leidžia...“, eil. „Prisėski, vaikeli“, „Kaip tėvynė mūsų kenčia“, „Yra šalis, kur upės teka...“;

Vaičiūnaitė Judita (1937-2001) – eil.rink. „Pavasario akvarelės“, „Kaip žalias vynas“, „Vėtrungės“, „Klajoklė saulė“, „Neužmirštuolių mėnesį“, „Šaligatvio pienės“, „Gatvės laivas“, „Šešėlių laikrodis“, „Žemynos vaikai“, „Seno paveikslo šviesa“;

Vaičiūnas Petras (1890-1959) – eil.rink. „Rasoti spinduliai“, „Tekanti saulė“, „Gimtuoju vieškeliu“, „Saulės lobis“, „Paukščių taku“, dramos „Giedrėjanti sąžinė“, „Nuodėmingas angelas“, „Sudrumstoji ramybė“, „Varpų giesmė“, komedijos „Tuščios pastangos“, „Patriotai“, „Naujieji žmonės“;

Vaičiulaitis Antanas (1906-1992) – novel.rink. „Vidudienis kaimo smuklėj“, „Pelkių takas“, „Vidurnaktis prie Šeimenos“, „Vakaras sargo namely“, „Kur bakūžė samanota“, romanas „Valentina“;

Valančius Motiejus (1801-1875) – apysaka „Palangos Juzė“, „Vaikų knygelė“, „Paaugusių žmonių knygelė“, „Pasakojimas Antano tretininko“;

Valiūnas Silvestras (1789-1831) – eil. „Biruta“, literatūrinis laiškas „Pas Jo Mylistos D.Poškos“;

Venclova Antanas (1906-1971) – eil. rink. „Sutemų skersgatviuos“, „Gatvės švinta“, „Tėvynės šauksmas“, „Obelis kur augalota“, „Vakarinė žvaigždė“, romanai „Gimimo diena“, „Draugystė“, atsiminimų trilogija „Pavasario upė“, „Jaunystės atradimas“, „Vidurdienio vėtra“;

Vydūnas (Vilhelmas Storosta) (1868-1953) – dramos „Probočių šešėliai“, „Amžina ugnis“, „Likimo bangos“, „Pasaulio gaisras“, „Jūrų varpai“;

Vienažindys Antanas (1841-1892) – eil. „Sudieu, kvietkeli tu brangiausias“, „Ilgu ilgu man ant svieto“, „Pasakyki, panytėle“, „Saulė užsileido už aukšto kalnelio“;

Vienuolis (Žukauskas) Antanas (1882-1957) – romanai „Prieš dieną“, „Kryžkelės“, „Viešnia iš šiaurės“, legendos „Užkeiktieji vienuoliai“, „Amžinasis smuikininkas“, apsak. rink. „Grįžo“, „Paskenduolė“, „Užžėlusiu taku“, apsak. ciklas „Iš mano atsiminimų“, apysakos „Vėžys“, „Inteligentų palata“, dramos „Prieblandoje“, „1831 metai“;

Vilkutaitis – Keturakis Antanas (1864-1903) – komedija „Amerika pirtyje“;

Zurba Algimantas (g.1942) – apsak. rink. „Svetimas pabučiavimas“, „Viena prie stalo“, apsak. ir apysakų rink. „Keistuolių miestas“, „Šaltūnė“, romanai „Šimtadienis“, „Prospektas nesibaigia priemiestyje“, „Integralas“, „Inkilas už miesto“, „Molžemis“, „Savūnė“;

Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė–Žymantienė) (1845-1921) – apsakymai „Marti“, „Petras Kurmelis“, „Topylis“, „Sučiuptas velnias“, „Sutkai“, apysaka „Prie dvaro“, pjesės „Trys mylimos“, „Piršlybos“;

Žilinskaitė Vytautė (g. 1930) – satyrų ir humoreskų rink. „Ne iš pirmo žvilgsnio“, „Angelas virš miesto“, „Karuselėje“, „Paradoksai“, „Paveikslas“, „Vaiduokliai“, „Kvaitulys“, apsakymai vaikams „Mikė milžinas“, „Gaidžio kalnas“, pasakos „Robotas ir peteliškė“, „Kelionė į Tandadriką“;

Žukauskas Albinas (1912-1987) – eil. rink. „Ilgosios varsnos“, „Atodangos“, „Poringės“, „Benamė meilė“.