Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit,

 Ir tatai skaitydami permanykit. [...]

                                                                 M. Mažvydas

 

 

 

 

 

 

Veiksmažodžių asmenavimas

 

Kaitymas asmenimis, nuosakomis, laikais ir skaičiais yra asmenavimas.

 

Tiesioginė nuosaka

 

Esamasis laikas

 

Esamojo laiko veiksmažodžiai turi tris asmenuotes, skiriamas pagal 3 asmens galūnes (kamiengalius): (i)a asmenuotė (dirba, švenčia), i asmenuotė (tyli, guli), o asmenuotė (rašo, daro, bijo).

 

(i)a asmenuotė

 

Paprastieji veiksmažodžiai

Sangrąžiniai veiksmažodžiai

Vienaskaita

dirbu

traukiu

moku

dirbuosi

traukiuosi

Tu

dirbi

trauki

moki

dirbiesi

traukiesi

Jis, ji

dirba

traukia

moka

dirbasi

traukiasi

Daugiskaita

Mes

dirbame

traukiame

mokame

dirbamės

traukiamės

Jūs

dirbate

traukiate

mokate

dirbatės

traukiatės

Jie, jos

dirba

traukia

moka

dirbasi

traukiasi

 

Veiksmažodis būti turi dvi esamojo laiko formų eiles: a) kalbamuoju momentu vykstančiam veiksmui reikšti (esu, esi, yra; esame, esate, yra) ir b) apibendrinamam, kartojamam veiksmui reikšti (būvu, būvi, būva; būvame, būvate, būva). Kitų laikų formos sutampa. Asmenuojama taip pat kaip ir veiksmažodis dirbti.

 

i asmenuotė

 

Paprastieji veiksmažodžiai

Sangrąžiniai veiksmažodžiai

Vienaskaita

myliu

tikiu

guliu

tikiuosi

Tu

myli

tiki

guli

tikiesi

Jis, ji

myli

tiki

guli

tikisi

Daugiskaita

Mes

mylime

tikime

gulime

tikimės

Jūs

mylite

tikite

gulite

tikitės

Jie, jos

myli

tiki

guli

tikisi

 

o asmenuotė

 

Paprastieji veiksmažodžiai

Sangrąžiniai veiksmažodžiai

Vienaskaita

mokau

bijau

mokausi

bijausi

Tu

mokai

bijai

mokaisi

bijaisi

Jis, ji

moko

bijo

mokosi

bijosi

Daugiskaita

Mes

mokome

bijome

mokomės

bijomės

Jūs

mokate

bijote

mokotės

bijotės

Jie, jos

moko

bijo

mokosi

bijosi

 

Būtasis kartinis laikas

 

Būtasis kartinis laikas turi dvi asmenuotes – o ir ė. Jos nevienodos apimties. Pagrindinė yra o asmenuotė.

 

o asmenuotė

 

Šiai asmenuotei priklauso paprastieji veiksmažodžiai, kurie esamojo laiko 3 asmenyje turi -a po kietojo priebalsio (dirba – dirbo), -a po -j- (galvoja – galvojo), -o po -j- (bijo – bijojo) ir visi i asmenuotės veiksmažodžiai (myli – mylėjo, guli – gulėjo).

 

Paprastieji veiksmažodžiai

Sangrąžiniai veiksmažodžiai

Vienaskaita

dirbau

tikėjau

dirbausi

tikėjausi

Tu

dirbai

tikėjai

dirbaisi

tikėjaisi

Jis, ji

dirbo

tikėjo

dirbosi

tikėjosi

Daugiskaita

Mes

dirbome

tikėjome

dirbomės

tikėjomės

Jūs

dirbote

tikėjote

dirbotės

tikėjotės

Jie, jos

dirbo

tikėjo

dirbosi

tikėjosi

 

ė asmenuotė

 

Ją sudaro tie veiksmažodžiai, kurie esamojo laiko 3 asmenyje turi -a po minkštojo priebalsio (audžia – audė, švenčia – šventė), ir tie, kurie turi -o po kietojo priebalsio (moko – mokė, rodo – rodė).

 

Paprastieji veiksmažodžiai

Sangrąžiniai veiksmažodžiai

Vienaskaita

audžiau

mokiau

audžiausi

mokiausi

Tu

audei

mokei

audeisi

mokeisi

Jis, ji

audė

mokė

audėsi

mokėsi

Daugiskaita

Mes

audėme

mokėme

audėmės

mokėmės

Jūs

audėte

mokėte

audėtės

mokėtės

Jie, jos

audė

mokė

audėsi

mokėsi

 

Būtasis dažninis laikas

 

Būtasis dažninis laikas padarytas iš bendraties su priesaga -dav- ir būtojo kartinio laiko galūne -o.

 

Paprastieji veiksmažodžiai

Sangrąžiniai veiksmažodžiai

Vienaskaita

dirbdavau

mokydavau

mokydavausi

Tu

dirbdavai

mokydavai

mokydavaisi

Jis, ji

dirbdavo

mokydavo

mokydavosi

Daugiskaita

Mes

dirbdavome

mokydavome

mokydavomės

Jūs

dirbdavote

mokydavote

mokydavotės

Jie, jos

dirbdavo

mokydavo

mokydavosi

 

Būsimasis laikas

 

Būsimasis laikas padarytas iš bendraties kamieno su priesagomis -s arba -si. 3 asmuo visada vienodas, nes baigiasi ne kamiengalio balsiu, o priebalsine priesaga.

 

Paprastieji veiksmažodžiai

Sangrąžiniai veiksmažodžiai

Vienaskaita

dirbsiu

mokysiu

gulėsiu

mokysiuosi

Tu

dirbsi

mokysi

gulėsi

mokysiesi

Jis, ji

dirbs

mokys

gulės

mokysis

Daugiskaita

Mes

dirbsime

mokysime

gulėsime

mokysimės

Jūs

dirbsite

mokysite

gulėsite

mokysitės

Jie, jos

dirbs

mokys

gulės

mokysis

 

Veiksmažodžių būsimojo laiko trečiasis asmuo sutrumpėja, keičiasi priegaidė (būti – bus, augti – augs, dirbti – dirbs).

 

Tariamoji nuosaka

 

Tariamoji nuosaka turi bendraties kamieną su įvairiais priesagų variantais, su asmenų galūnėmis ir be galūnių: vienaskaitos l asmuo turi priesagą -čia- ir galūnę -u, 2 asmuo paprastai baigiasi priesaga -tum, bet pasitaiko ir ilgesnė forma -tumei, kur -i gali būti galūnė; daugiskaitos l ir 2 asmuo turi tų pačių priesagų poras -tu-, -tumė- ir asmenų galūnes -me, -te; trečiasis asmuo baigiasi priesaga -tų.

 

Paprastieji veiksmažodžiai

Sangrąžiniai veiksmažodžiai

Vienaskaita

dirbčiau

mokyčiau

mokyčiausi

Tu

dirbtum(ei)

mokytum(ei)

mokytumeisi

Jis, ji

dirbtų

mokytų

mokytųsi

Daugiskaita

Mes

dirbu()me

mokytu()me

mokytu()mės

Jūs

dirbtu()te

mokytu()te

mokytu()tės

Jie, jos

dirbtų

mokytų

mokytųsi

 

Liepiamoji nuosaka

 

Liepiamoji nuosaka turi bendraties kamieną, priesagas -k-, -ki- ir daugiskaitos l ir 2 asmens galūnes -me, -te. 3 asmuo sudaromas su dalelytėmis tegul, te ir esamojo laiko 3 asmens formomis.

 

Paprastieji veiksmažodžiai

Sangrąžiniai veiksmažodžiai

Vienaskaita

—

—

—

Tu

dirbk(i)

mokyk(i)

mokykis

Jis, ji

tegul dirba, tedirba

tegul moko, temoko

tegul mokosi, tesimoko

Daugiskaita

Mes

dirbkime

mokykime

mokykimės

Jūs

dirbkite

mokykite

mokykitės

Jie, jos

tegul dirba, tedirba

tegul moko, temoko

tegul mokosi, tesimoko

 

Kai dalelytė te virsta priešdėliu, sangrąžos afiksas -si dėsningai atsiduria tarp priešdėlio ir šaknies.

Sangrąžinių veiksmažodžių asmenavimas iš esmės nesiskiria nuo atitinkamų paprastųjų. Tik sangrąžos afiksas -si apsaugojo asmenų galūnes, jos nesutrumpėjo ir dabar atrodo kitokios: suku – sukuosi, neši – nešiesi, sukome – sukomės, sukote – sukotės, mokytume – mokytumės. Pats sangrąžos afiksas daugiskaitos l ir 2 asmens formose yra -s, o būsimojo laiko 3 asmens formose -is (suksis). Galioja dėsnis, kad prie žodžio galo priebalsio jungiasi sangrąžos forma -is.